These pages are deprecated. Please try https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Provozní řádProvozní řád
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Faculty of Health Sciences Library

Provozní řád Knihovny Fakulty Zdravotnických věd Univerzity Palackého

Čl. 1

Provozní řád Knihovny Fakulty Zdravotnických věd (dále jen KFZV) Univerzity Palackého (dále jen UP) vychází z Knihovního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, vydaného rektorem UP (dále jen Knihovní řád). Jeho smyslem je konkretizovat zásady poskytování knihovnických služeb v podmínkách KFZV.

Čl. 2

Vstup do KFZV je volný pro uživatele Knihovny UP podle specializace dané Knihovním řádem.

Čl. 3

V KFZV jsou návštěvníci povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům, udržovat pořádek a čistotu. Nesmí poškozovat knihovní fond ani zařízení knihovny. Ve studovnách není povoleno používat přenosné telefony, je zakázáno kouřit, konzumovat jídlo a nápoje v neuzavíratelných nádobách. Návštěvníci KFZV mají právo používat jen jedno pracovní místo. Není dovoleno rezervovat místo pro uživatele, který přijde později nebo se na delší dobu vzdálil. Za volně položené osobní věci ve studovně nezodpovídají pracovníci knihovny.

Čl. 4

Knihy a časopisy vyjme čtenář z regálu pouze s vědomím personálu knihovny a nevrací je zpět.

Videorekordéry a multimediální počítače s CD ROM mechanikou je možno využívat rovněž k přehrávání vlastních videokazet, DVD a CD ROM, rovněž pouze s vědomím pracovníků knihovny.

U audiokazet, videokazet a nosičů digitálních dat je uživatelům zakázáno pořizovat kopie (porušování autorských práv).

Bližší informace o knihovním fondu, katalozích, o práci s multimediálními počítači a videorekordéry poskytují k tomu určení informační pracovníci KFZV.

Čl. 5

Specifikace čl. 17 Knihovního řádu

Výpůjčky

 1. Absenční výpůjčky se dělí na dlouhodobé a krátkodobé

  U dlouhodobé výpůjčky na dobu 30 kalendářních dnů, u krátkodobé výpůjčky na dobu 14 kalendářních dnů, u služebních výtisků na 7 kalendářních dnů, pokud není u konkrétního dokumentu stanoveno jinak.

  Výpůjční lhůta knihovního dokumentu může být prodloužena třikrát, pokud není dokument rezervován jiným uživatelem.

  Není možné prodloužit výpůjční lhůtu u těch dokumentů, které jsou vymáhány právní cestou.

  Časopisy jsou absenčně půjčeny pouze za účelem vyhotovení kopie mimo studovnu KFZV, maximálně však na 2 hodiny. Časopis je půjčen pouze proti odevzdání dokladu o studiu (indexu, případně jiného dokumentu totožnosti).

 2. Prezenční výpůjčky - slouží ke studiu ve studovně KFZV

  Pouze prezenčně se půjčují zejména:

  1. dokumenty v jednom exempláři nejnovějšího vydání,
  2. dokumenty vydané v letech 1851-1900 (včetně) s výjimkou beletrie,
  3. publikace všech příručních fondů,
  4. nástěnné a výukové mapy a plány,
  5. fotografie,
  6. trojrozměrné předměty/výukové materiály,
  7. obrazy a reprodukce,
  8. v jednom exempláři: videokazety, audiokazety, DVD, CD, CD-ROM,
  9. časopoisy, výjimka zde pouze za účelem využití kopírovacích zařízení v budově Teoretických ústavů, která jsou umístěna mimo prostory studovny KFZV,
  10. publikace, jejichž absenční půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
  11. literatura, která byla vypůjčena ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

 3. Archivní výtisk
  je označení dokumentů, které se běžně nepůjčují z důvodu možného porušení autorského práva nebo licenční smlouvy,

  1. instalační CD
  2. originály notových záznamů v podobě volných listů.

 4. Grant - publikace zakoupené z grantových prostředků na dobu předem  specifikovanou řešiteli grantového projektu. Systémový nárok 3-12 měsíců min. Po dořešení grantového projektu je dokumentu určena kategorie dle charakteru PK (příruční knihovna) nebo ad/ bod 1,2.
 5. Služební výtisk - literatura nutná pro denní potřebu. Půjčuje se po dohodě s příslušným pracovištěm knihovny.

 6. Soubory darovaných knih s darovací smlouvou mohou mít ve smlouvě dárcem uvedené jiné kategorie, než je pravidlem.

Čl. 6

Souhlasí-li čtenář kategorie A, B, D s elektronickou formou výpůjčky, může si veškeré dokumenty s výjimkou dokumentů dle Čl. 5, odst. 2, 3, 4 Provozního řádu absenčně vypůjčit a může využívat další služby knihovny (rezervaci dokumentů, meziknihovní výpůjční službu aj., viz Knihovní řád). Pokud nelze z nějakého důvodu načíst u výpůjčního pultu číslo průkazu na čtecím zařízení do počítače, knihovník nemůže půjčit dokument.

Výjimku z Čl. 17, odst. 1 Knihovního řádu tvoří pedagogové a vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, kterým je vedením knihovny povoleno půjčování knih určených k prezenční výpůjčce mimo knihovnu na 7 kalendářních dnů bez možnosti prodloužení, s výjimkou dokumentů dle Čl. 5 odst. 2 (c, h), 3, 4 Provozního řádu.

Čl. 7

V prostorách Teoretických ústavů jsou umístěny samoobslužné kopírky, které jsou k dispozici pro všechny návštěvníky knihovny. Čtenáři mohou využít průkazy a v přízemí Teoretických ústavů (paní Věra Oplatková) si předplatit kopírovací kredity v rozsahu 20,- až 500,- Kč. Po ukončení platnosti průkazu může čtenář jednoho roku požádat o vrácení finančních prostředků za nevyčerpané jednotky.

Čl. 8

Odcizení dokumentu z fondu KFZV podléhá postihu podle obecně platných právních předpisů, včetně úhrady nákladů spojených s uplatněním oprávněných nároků ÚK.

Je-li prokázán při dobrovolné součinnosti uživatele pokus o odcizení dokumentu, je sepsán s tímto uživatelem protokol, který je předložen proděkanovi pro studijní záležitosti.

Je-li uživateli omezena osobní svoboda při pokusu o odcizení dokumentu, postupuje se v souladu s § 76 trestního zákona, tj. neprodleně se přivolá orgán Policie ČR.

Čl. 9

Návštěvníci KFZV jsou povinni dodržovat tento Provozní řád a řídit se písemnými a ústními pokyny knihovníků. V případě jeho porušení mohou být z  knihovny vykázáni nebo jim může být omezen rozsah poskytovaných služeb.

V závažných případech porušení Provozního řádu bude požádána o součinnost hlídací služba objektu, která zajistí ochranu majetku, zdraví a života podle obecně platných předpisů a norem UP.

Čl. 10

Připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihovny je možno podávat písemně vedoucímu knihovny.

Čl. 11

Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ved. Knihovny Fakulty zdravotnických věd UP.

Bc. Irena Voříšková
ved. Knihovny Fakulty zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouc

Last update: 07. 10. 2015, Irena Voříšková